Activitat institucionalArticles

A Abrera es compleix la llei de transparència?

Els nous temps de la política i de la societat han obligat a les administracions públiques a engegar mesures per obrir-se a la ciutadania. Malgrat les diferents legislacions que han incidit sobre aquest tema encara queda molt per fer. Però un primer pas seria aplicar fins les darreres conseqüències les eines amb les que ara comptem. Catalunya disposa d’una Llei de transparència, accés a la informació i bon govern que va entrar en vigor el 30 de juny de 2015. Aquesta és una llei que conté disposicions que obliguen als ajuntaments i des d’Abrera en Comú hem volgut analitzar si el portal de transparència -espai que la llei planteja com a fonamental en el compliment de les obligacions de transparència i accés a la informació- conté la documentació que la llei determina.

El resultat d’aquest anàlisi efectuat durant el mes d’agost és decebedor ja que no només falta moltíssima documentació sinó que portem més de vuit mesos de retard sobre el que marcava la llei perquè els portals de transparència estiguessin en funcionament. Us recomanem la lectura íntegre de l’informe per fer-vos una idea de quin és el compromís real del govern tripartit d’Abrera amb la transparència.

Anàlisi de l’aplicació de la llei de transparència a Abrera en relació a la informació que l’administració ha de fer pública

Amb quina documentació hem treballat?

  • Portal de transparència de l’Ajuntament d’Abrera: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/transparency/
  • Text de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: http://bit.ly/2bax6wK
  • Guia d’aplicació de la llei de transparència a les entitats locals:
    (link)
  • Agustí Cerrillo i Juli Ponce (coord.) (2015). Transparència, accés a la informació pública i bon govern a Catalunya. Comentaris sobre la Llei 19/2014, de 9 de desembre. Editorial UOC Llibre disponible a la Biblioteca Josep Roca i Bros.
  • Guia breu per a crear llocs webs accessibles: https://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.ca.htm
  • Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Juliol 2016. Síndic de greuges (link)

Què és la llei de transparència?

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, excepte per l’àmbit que analitzem en aquest informe, el de transparència, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

Aquesta llei obliga als ajuntaments a facilitar sense necessitat de demanda expressa la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics. Aquesta informació s’ha de canalitzar a través d’un portal de transparència, que és un lloc web accessible des de la seu electrònica o formant-ne part.

En quin moment de desenvolupament del portal de transparència local ens trobem a Abrera?

Aquest portal hauria d’estar disponible des de l’1 de gener de 2016, però a Abrera es va posar en marxa el dia 1 de juliol, és a dir amb un endarreriment de set mesos. Cal dir que des d’Abrera en Comú, preocupades per aquest incompliment, vam proposar al ple de  març una moció per instar a la creació d’aquest portal i proposàvem, entre d’altres mesures, la creació d’una comissió per fer el seguiment de l’aplicació d’aquesta Llei i que el conjunt dels grups municipals poguessin participar en el seu desenvolupament a Abrera. La resposta del govern va ser votar en contra d’aquestes propostes impedint que la moció s’aprovés.

Malauradament, la posada en marxa de la nova web municipal, que inclou la seu electrònica i el portal de transparència, ens demostra la molta feina que encara queda per fer en l’àmbit que analitzem en aquest document. Molts dels apartats del portal de transparència estan buits de contingut i hem cregut necessari comparar les obligacions concretes de transparència que la llei estableix per als ens locals i el que trobem efectivament en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Abrera, amb l’objectiu de mesurar i fer saber públicament el compromís real del govern local amb el desplegament d’aquesta llei i també poder copsar el nivell d’assoliment real de les prescripcions que determina la llei vuit mesos després de que haguéssim hagut de disposar d’un portal de transparència complert i operatiu.

Quin disseny ha de tenir el portal de transparència per garantir la transparència?

La llei estableix unes disposicions generals amb un seguit de mesures que les administracions han de complir per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. També determina com ha de ser el disseny de les seus electròniques per garantir aquest dret.

Tots els portals de transparència han d’organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida. Aquesta informació ha de ser veraç, objectiva i estar actualitzada en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització. Han d’incorporar un cercador. També han de complir les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) per a facilitar-hi l’accés a les persones amb discapacitat.

Ara per ara, el portal de transparència, en relació a l’organització de la informació, si bé disposa d’una estructura per temes o àrees no incorpora criteris cronològics, ni s’indica expressament la darrera actualització dels documents penjats. Tampoc disposa d’un cercador. En canvi sí que compleix els requisits per considerar que és una web que incorpora els criteris d’ús WAI. I en relació amb si la documentació està disponible en formats que permetin la interoperabilitat i la reutilització si bé el format utilitzat (.pdf) compliria aquests supòsits hem trobat que alguns documents són en realitat fotografies o escanejats, amb el que no permeten fer recerques ni copiar la informació i això limita i obstaculitza en la pràctica l’accés i la consulta de la informació.

Tal i com el síndic de greuges recull com una de les consideracions més rellevants resultants de l’estudi sobre l’aplicació de les obligacions de transparència, nosaltres també trobem a faltar a Abrera la inserció d’una guia que faciliti la comprensió i interpretació de la informació publicada que pugui ser més complexa per a la majoria de persones.

Per últim, l’avís legal que figura a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Abrera, on s’insereix el portal de transparència, conté un paràgraf que diu: “El contingut de la Seu Electrònica no pot ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa”. Això contradiu específicament el que mana la llei en els articles 16 i 17 on s’especifica que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació, i que la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions.

L’Ajuntament d’Abrera ha fet pública la informació que estableix la llei de transparència?

La llei defineix als articles del 8 al 15 la informació que l’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública (cal tenir en compte que les obligacions que defineix la llei són “mínimes i generals”, de tal manera que res no impediria que l’ajuntament fes pública més informació, només dependria de la voluntat política i del respecte dels límits a les obligacions de transparència que marca la legislació vigent). Nosaltres hem treballat en base als apartats d’aquests articles i partint del càlcul que la llei contempla 61 prescripcions. Així mateix, hem revisat la documentació que es podia trobar en el portal de transparència municipal durant les tres primeres setmanes del mes d’agost d’enguany.

Dels 61 ítems que hem analitzat només sis es compleixen, en set la informació està incompleta, disset no són aplicables a l’administració local o requereixen aclariments i 34 no es compleixen íntegrament. D’aquests darrers, que no es troben penjats al portal de transparència de l’Ajuntament d’Abrera, hi ha de tant importants com les cartes de serveis (article 9.j), documents que descriuen els tipus de serveis que ofereix l’ajuntament i que hauria d’elaborar (cosa que no tenim constància que s’estigui fent) amb l’objectiu  de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat. Tampoc hi ha accés al portal de transparència de tots els reglaments i ordenances municipals (art. 10.a) ja que, per exemple, el del consell de dones o el del pacte local d’ocupació no estan disponibles. Segons la llei, l’administració ha de publicar tot el planejament urbanístic (art. 12.4) però l’apartat de transparència de la web municipal està senzillament buit, sense cap document ni enllaç. I en l’aspecte de transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (article 11) el nivell d’incompliment és desolador: els pressupostos no estan disponibles, ni les dades de la seva execució ni els comptes generals, ni la informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i cossos, ni les dels membres del govern i l’oposició…

En l’àrea de contractació pública, al portal de transparència classifiquen la informació en contractacions menors, privades i altres contractacions. Només en la primera carpeta (contractacions menors) figura la informació relativa als cinc anys anteriors; en les altres dues figura 2016 i, en el cas de «la resta de contractes», informació relativa fins a 2014.  Per altra banda, en referència a la informació respecte els convenis de col·laboració, cal especificar que en la carpeta de contractacions existeix una subcarpeta titulada «convenis i encomanes de gestió» (literalment) totalment buida. Pel que fa la informació subvencional, només  figuren  les  subvencions  atorgades  al  2015  (22)  en  una  carpeta     anomenada

«Nominatives». En la  carpetà, però,  no  està  inclòs ni la  informació  relativa  al    control financer ni la justificació de comptes. Pel que fa el punt c de la llei, només figuren les subvencions -com s’ha destacat anteriorment- del 2015 amb informació bàsica. A més, «els objectius […] que pretén assolir la subvenció» no figuren en els documents publicats; en alguns només hi ha una mena d’explicació a l’activitat general de l’associació respecte a la necessitat de recursos d’aquesta.

Com s’avalua el compliment de les obligacions de transparència?

Segons l’apartat 3 de l’article sisè, “els subjectes obligats han d’establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de transparència. En els procediments d’avaluació s’ha de garantir la participació d’experts independents i dels ciutadans”. Malgrat la manca de concreció de la llei sobre el funcionament, l’abast i la composició d’aquests procediments participatius d’avaluació així no hauria de servir com a excusa per no desenvolupar una proposta local que desenvolupi  i concreti el que recull la llei. Però ara per ara res no sabem de com pensa aplicar el govern municipal aquesta obligació, de com pensa articular aquesta participació en el procediments d’avaluació. Aquesta és una bona mostra del tarannà d’aquesta administració, l’aplicació a Abrera de la llei de transparència convertida en un exercici d’opacitat i manca de participació. Sense indicadors objectius per a avaluar i sense participació real, efectiva i independent, no hi hauran garanties de transparència a Abrera.

Abrera En Comu Redacció

Deixa un comentari