Capítol primer

Article 1. Denominació

A l’empara dels presents estatuts i d’acord amb la legalitat vigent es constitueix el partit polític denominat Abrera En Comú. La sigla serà ABRERA EN COMÚ i el símbol del partit és: espiral vermella sobre mans i braços esquemàtics en color negre i la denominació Abrera en Comú.

Article 2. Àmbits i Finalitats

Abrera en Comú és un partit polític que té el seu àmbit d’actuació en la localitat d’Abrera (Barcelona). Abrera en Comú es constitueix com a organització política i social d’esquerres, assembleària i local, independent de qualsevol altre partit o organització, amb els següents objectius:

 • Millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes d’Abrera promovent polítiques d’esquerres basades en la justícia social i la igualtat.
 • Fomentar la participació ciutadana en tots els àmbits de la vida local.
 • Convertir-se en part activa i crítica de la societat civil abrerenca.
 • Desenvolupar activitats orientades a fer pedagogia i aconseguir més consciència crítica entre la ciutadania.

Article 3. Domicili

El domicili social radica en ………………. de la població d’Abrera (Barcelona). El domicili podrà ser modificat per l’assemblea.

Capítol segon

Article 4. Membres

L’assemblea és oberta a totes i a tots. Per ser membre de l’agrupació, l’interessat o l’interessada ha de manifestar-lo a l’assemblea i ser registrat pel Secretari o Secretària de l’agrupació.

Article 5. Drets dels/les membres

Són drets de les o els membres:

 1. Tenir veu i vot en l’assemblea.
 2. Poder ser escollit per formar part de les llistes electorals.
 3. Formar part de les comissions o grups de treball.
 4. Participar en l’elaboració i aprovació de la línia política de l’agrupació.
 5. Tenir informació de les activitats de l’agrupació i les seves comissions.
 6. Presentar les iniciatives que estimin convenients.

Article 6. Responsabilitats dels/les membres

És responsabilitat de les o els membres:

 1. Acceptar aquests estatuts.
 2. Acceptar i promoure els principis i objectius de l’agrupació, col·laborant en la realització dels objectius.
 3. Contribuir al sosteniment de l’organització, satisfent les quotes econòmiques en cas que es necessitin i s’estableixin.
 4. Assistir a les reunions i participar en les campanyes i activitats generals de l’agrupació.
 5. Respectar i complir els acords adoptats per l’assemblea.
 6. No prendre decisions en nom d’Abrera En Comú sense aprovació assembleària prèvia, excepte en el recollit en l’article 14.d.

Article 7. Baixa dels/les membres

Són causes per ser donat de baixa de l’agrupació:

 1. La renúncia voluntària.
 2. Infracció molt greu.

Article 8. Règim disciplinari

 1. L’Assemblea podrà incoar expedient, amb proposta de sanció, enfront de les conductes dels/as membres que suposin incompliment o infracció dels seus deures o responsabilitats o que presentin un comportament que perjudiqui greument la imatge pública d’Abrera en Comú. Les tasques d’instrucció les exercirà l’equip de coordinació.
 2. Davant la resolució de l’expedient que adopti l’Assemblea, en el cas de voler-ho, els afectats o afectades podran recórrer davant la Comissió de Garanties en el termini de 20 dies hàbils després de la comunicació.
 3. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus.
 4. Es consideraran infraccions lleus aquells incompliments de les responsabilitats dels/as membres compresos en l’article 6, apartats a) b) c) d) dels presents Estatuts.
 5. Es consideraran infraccions greus la reiteració de les conductes de l’apartat anterior sempre que hi hagi hagut advertiment previ de l’assemblea.
 6. Es consideraran infraccions molt greus:
  a) Atemptar contra els principis del partit amb conductes públiques o privades racistes, homófobas, sexistes, classistes, feixistes o qualsevol un altre que atempti contra els drets de les persones.
  b) Incomplir el que es disposa en l’articulo 6 apartat i i f.
 7. Les mesures de sanció podran ser:
  a) Amonestació interna i/o pública.
  b) Suspensió dels drets com a afiliat o afiliada, totalment o en part, per un període no superior a 12 mesos. Només s’aplicarà a les sancions greus.
  c) Expulsió d’Abrera en Comú. És una sanció excepcional que només pot produir-se en les infraccions molt greus.

Capítol tercer

Article 9. Òrgans del partit

L’estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis democràtics. Els òrgans bàsics d’organització són:

 • L’assemblea general.
 • L’equip de coordinació.
 • Les comissions.

L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 10. Caràcter i funcions

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern i de decisió i està oberta a tots/as. Tota persona assistent a l’assemblea té dret a veu, però en la presa de decisions només explicaran ios/as membres integrants de l’agrupació, sempre que hi hagi un el meu nimo de 12.

Les funcions de l’assemblea són:

 1. Definir les línies d’actuació de l’agrupació en l’activitat social i institucional.
 2. Elaborar i aprovar les llistes electorals.
 3. Proposar i aprovar la creació de comissions de treball que a cada moment es creen oportunes.
 4. Vetllar pel compliment dels acords presos.
 5. Aprovar els pressupostos i l’estat de comptes anuals.
 6. Nomenar càrrecs de l’equip de coordinació.
 7. Modificar els estatuts.
 8. Tramitar la dissolució de l’agrupació.

Article 11. Convocatòries

 1. L’assemblea es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada al mes i sempre que sigui possible durant la setmana anterior al Ple Municipal.
 2. L’assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari:
  a) Quan la pròpia assemblea ho crea convenient.
  b) A proposta de l’equip de coordinació.
  c) A proposta del 20% dels/as membres d’Abrera en Comú).

Article 12. Presa de decisions

Las decisions de l’assemblea es prendran sempre que siguin possible per consens:
 1. En cas que no hi hagi consens i es consideri que s’ha esgotat el temps destinat a aquest punt en la convocatòria d’assemblea arribarà a la proposta de votació.
  En aquest cas, els acords s’aprovaran per mayoria del 2/3 dels/as membres d’Abrera en Comú presents en la reunió.
 2. L’elecció dels òrgans de coordinació, i de la composició de les llistes electorals, serà proveïda mitjançant sufragi lliure i secret.

EL EQUIP DE COORDINACIÓ
Article 13. Composició

L’equip de Coordinació estarà format per:

El Secretari o La Secretària.
El Tresorer o La Tresorera.
El Facilitador o La Facilitadora, El Moderador o La Moderadora
Un/a regidor/a o la persona que aquest/a designi (en cas de tenir representació municipal).
Tots els/as membres d’Abrera en Comú que voluntàriament s’apuntin.

Article 14. Funcions

Seran funcions de l’equip de coordinació:

 1. Preparar, coordinar i convocar les reunions de l’assemblea.
 2. Confeccionar l’ordre del dia de les assemblees i comunicar-ho als/as membres inscrits de l’agrupació amb un mínim de quatre dies.
 3. Fer arribar la informació necessària amb un mínim de quatre dies d’antelació perquè els/as membres d’Abrera en Comú coneguin els ternes importants abans do l’assemblea.
 4. Prendre decisions que per la seva màxima urgència no poden esperar a la convocatòria d’una assemblea extraordinària. S’utilitzaran mitjans de consulta telemàtica per recaptar el posicionament del major nombre de membres possibles. Aquestes decisions hauran de ser comunicades i validades si escau, en la següent assemblea.
 5. Donar recolzo en la presa de decisions als càrrecs públics quan sigui necessari.
 6. Buscar substitut/a en cas d’absència de qualsevol càrrec de l’equip de coordinació.
 7. Exercir el control sobre l’actuació dels càrrecs interns.

Article 15. Càrrecs i funcions

Els càrrecs de l’equip de coordinació i les seves funcions seran:

SECRETARI / SECRETÀRIA:

 1. Representar a nivell legal al nou espai. Serà triat/a per l’assemblea i tindrà una durada de dos anys. Podrà renovar el càrrec fins a tres vegades amb la necessària aprovació de l’assemblea.
 2. Portar un control de registre dels/as membres d’Abrera en Comú.
 3. Redactar les actes de les assemblees, portar un control dels acords presos, i en finalitzar les assemblees enumerar de manera precisa i concisa els punts acordats.
 4. Signar en nom d’Abrera en Comú, conjuntament amb un altre/a membre de l’equip de coordinació, qualsevol contracte o document en nom d’Abrera en Comú, sempre que l’assemblea ho autoritzi.

TRESORER / TRESORERA

 1. Administrar els béns d’Abrera en Comú. Serà elegidofa per l’assemblea i tindrà una durada de dos anys. Podrà renovar en el càrrec fins a tres vegades amb la necessària aprovació de l’assemblea.
 2. Gestionar l’economia i l’administració de l’agrupació. g) Informar a l’assemblea dels temes econòmics i administratius que afectin a l’agrupació.
 3. Signar conjuntament amb el/la secretari/a qualsevol document en representació d’Abrera en Comú.

FACILITADOR / FACILITADORA O MODERADOR:

 1. Moderar i facilitar el bon funcionament de l’assemblea. Serà triat/a per l’assemblea i tindrà una durada de dos anys. Podrà renovar en el càrrec fins a tres vegades amb la necessària aprovació de l’assemblea.

LES COMISSIONS
Article 16. Funcions i composició

 1. L’assemblea podrà delegar la realització de tasques concretes a les comissions que consideri oportunes.
 2. Els membres d’Abrera En Comú podran formar part de qualsevol comissió.
 3. Les propostes de les comissions seran debatudes en l’assemblea i, en el cas que s’estimi, aprovades.

Capítol quart

Article 17. Recursos econòmics

Procedents del finançament privat.

 1. Les quotes i aportacions dels seus membres, adherits i simpatitzants, si així s’acorda assembleàriament.
 2. Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals. i els que es puguin obtenir dels serveis que puguin prestar en relació amb les seves finalitats específiques.
 3. Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions prevists en la Llei 8/2007.
 4. Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concertin.
 5. Les herències o llegats que reben. (D’acord amb l’establert en l’article 5 de la Llei 8/2007, no es podran percebre donacions anònimes, ni donacions procedents d’una mateixa persona física o jurídica superiors a 100.000 euros anuals. S’exceptuen d’aquest límit les donacions en espècie de béns immobles. Així mateix, segons estableix l’article 6 de la mateixa Llei, els partits polítics no podran desenvolupar activitats de caràcter mercantil de cap naturalesa).

Article 18. Patrimoni

Abrera en Comú no disposa de cap patrimoni fundacional.

Article 19. Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control

El finançament de l’activitat política ha d’estar marcat pels principis de suficiència, austeritat i transparència. L’Assemblea debatrà i aprovarà anualment els Pressupostos i els comptes a proposta del Tresorer/a.

Article 20. Règim documental. Obligacions contables

El partit portarà, a més del Llibre d’Afiliats i Afiliades, els Llibres d’Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i d’Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permetin a tot moment conèixer la seva situació financera.

Capítol cinquè

Article 21. Dissolució

Abrera En Comú podrà extinguir-se per l’acord del 75% dels seus membres, reunits en assemblea.

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, un cop satisfetes les obligacions financeres que existeixin, es destinarà als col·lectius o entitats socials que l’assemblea determini.

DISPOSICIONS ADICIONALS
Reforma dels estatuts

La modificació dels presents estatuts serà competència de l’Assemblea amb l’acord del 75% dels seus membres.

Abrera En Comu Redacció